1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok a Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti Marcel Obert – Barber Shop Obert, so sídlom Kalinčiakovo 142 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 50785133, (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) upravujú práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Účastníkom Kurzu.
1.2 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Účastníkom. 2 VÝKLAD POJMOV (DEFINÍCIE)
2.1 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tomto texte majú, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, v celom texte nasledovný význam:
2.1.1 „Alternatívne riešenie sporov“ má význam definovaný v bode 7 týchto VOP;
2.1.2 „Účastník“ znamená fyzická osoba, ktorá sa na základe Zmluvy, a v súlade s týmito VOP, zúčastní Kurzu;
2.1.3 „Kurz“ znamená kurz realizovaný Poskytovateľom, ktorý je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie alebo získať živnostenské oprávnenie v odbore kaderník – holič, a ktorého absolvent získa zručnosti v oblasti pánskeho holičstva (barberstva) a bude zručný v úprave vlasov a brady s použitím nožníc, strihacích strojčekov či britvy; bližšia špecifikácia kurzu je uvedená na Webovom sídle Poskytovateľa;
2.1.4 „Nariadenie“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
2.1.5 „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov; 
2.1.6 „Osobitná kategória osobných údajov“ znamená údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby; 
2.1.7 „Osobné údaje“ znamenajú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu;
2.1.8 „Poskytovateľ“ má význam definovaný v bode 1.1 týchto VOP;
2.1.9 „Účastnícky poplatok“ znamená účastnícky poplatok, ktorý je Účastník povinný uhradiť, za možnosť absolvovania Kurzu;
2.1.10 „VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok vrátane Podmienok ochrany osobných údajov a akýchkoľvek príloh a dodatkov k nim; 
2.1.11 „Webové sídlo“ znamená webové sídlo Poskytovateľa, a to https://www.elitebarberacademy.eu/;
2.1.12 „Zmluva“ znamená zmluva, ktorú uzatvára Poskytovateľ s Účastníkom vo forme a spôsobom opísanom v týchto VOP, a to najmä, nie však výlučne, v bodoch 3.1 a 3.2 týchto VOP.
2.2 Významy ďalších pojmov ako tých, ktoré sú uvedené v bode 2.1 týchto VOP, môžu byť definované aj v iných častiach textu týchto VOP.
2.3 Pojmy vyjadrené v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pojmy vyjadrené v množnom čísle zahŕňajú aj jednotné číslo.
2.4 Pojmy vyjadrené v mužskom rode zahŕňajú aj ženský a stredný rod, pričom pri pojmoch vyjadrených v ženskom alebo strednom rode platí analogicky to isté. 
2.5 Odkazy v týchto VOP na právne predpisy sa vykladajú ako odkaz na príslušné právne predpisy v ich aktuálnom a platnom znení (vrátane zmien a dodatkov platných neskôr).
2.6 Tieto VOP sú členené do článkov a bodov výlučne za účelom uľahčenia orientácie a takéto členenie nemá vplyv na konštrukciu alebo výklad týchto VOP.3 UZAVRETIE ZMLUVY
3.1 Návrhom na uzatvorenie Zmluvy sa rozumie žiadosť Účastníka o registráciu, ktorá sa podáva elektronicky prostredníctvom elektronického registračného formulára nachádzajúceho sa na Webovom sídle Poskytovateľa, alebo iným vhodným spôsobom po predchádzajúcej dohode s Poskytovateľom. 
3.2 Zmluva sa stáva uzatvorenou, t. j. platnou a účinnou, momentom akceptácie žiadosti o registráciu Poskytovateľom. Akceptácia registrácie môže byť prejavená aj konkludentne (napr. zaradením Účastníka do Kurzu). 
3.3 Účastník je povinný v rámci procesu registrácie oboznámiť sa s týmito VOP a výslovne potvrdiť Poskytovateľovi, že sa s týmito oboznámil (vhodnými technickými prostriedkami). 
3.4 Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať akúkoľvek žiadosť o registráciu Účastníka, a to aj bez uvedenia dôvodu. 4 PREDMET ZMLUVY
4.1 Predmetom Zmluvy medzi Poskytovateľom a Účastníkom je záväzok Poskytovateľa zrealizovať Kurz a záväzok Účastníka zaplatiť za tento Kurz dohodnutý Účastnícky poplatok.
4.2 Obsah a podmienky realizovaného Kurzu, a všetky potrebné informácie, sú vždy zverejnené na Webovom sídle Poskytovateľa alebo v týchto VOP. 5 ÚČASTNÍCKY POPLATOK
5.1 Výška Účastníckeho poplatku sa spravuje aktuálnym cenníkom, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Poskytovateľa, alebo bude Účastníkovi oznámená  iným vhodným spôsobom.
5.2 Účastník zaslaním žiadosti o registráciu do Kurzu potvrdzuje, že s výškou Účastníckeho poplatku súhlasí. 
5.3 Účastník je povinný uhradiť Účastnícky poplatok v plnej výške a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa zúčastní celého Kurzu alebo iba jeho časti. 6 PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA
6.1 Účastník zaslaním žiadosti o registráciu do Kurzu súhlasí a berie na vedomie podmienky Kurzu, ako aj formu a postup jeho zrealizovania Poskytovateľom. Účastník ďalej berie na vedomie, že všetky informácie zverejnené na Webovom sídle Poskytovateľa majú informatívny charakter. 
6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude Kurz realizovať odborne, a že vyvinie všetko potrebné úsilie za účelom dosiahnutia najlepších možných výsledkov Účastníka pri absolvovaní Kurzu.
6.3 Účastník nemá nárok na vrátenie Účastníckeho poplatku v prípade, ak Účastník po platnom uzavretí Zmluvy následne nenavštevuje Poskytovateľom realizovaný Kurz, ak v týchto VOP nie je uvedené inak. Bez ohľadu na túto skutočnosť sa zrealizovaním Kurzu považuje povinnosť Poskytovateľa zrealizovať Kurz za splnenú.   
6.4 Za neúčasť na Kurze nemá Poskytovateľ povinnosť poskytnúť Účastníkovi akúkoľvek finančnú kompenzáciu, prípade zrealizovať náhradnú hodinu Kurzu, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.  
6.5 Ak Účastník vymešká akúkoľvek časť Kurzu, Poskytovateľ nie je povinný Účastníka informovať o obsahu takejto vymeškanej časti Kurzu. 
6.6 Účastník aj Poskytovateľ sú povinní dodržiavať dôvernosť a mlčanlivosť, a to aj po skončení Kurzu. Účastník sa ďalej zaväzuje, že bude dodržiavať bezpečnostné pravidla a pokyny vzťahujúce sa na priestory Poskytovateľa, v ktorých bude Kurz realizovaný. Účastník sa zároveň zaväzuje dodržiavať bezpečnostné pokyny Poskytovateľa. 
6.7 Účastník je povinný dodržiavať disciplínu a vzájomnú ohľaduplnosť, je povinný dodržiavať režim výučby a konať tak, aby svojím konaním nespôsoboval prekážky vo výučbe, najmä, nie však výlučne, je povinný sa zdržať užívania omamných a psychotropných látok. 
6.8 Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či inú škodu na majetku alebo na zdraví Účastníka v priestoroch realizovania Kurzu.  
6.9 Účastník nesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Poskytovateľovi, ako aj jeho zmluvným partnerom, a je povinný ich nahradiť. V prípade spôsobenia škody Účastníkom Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený si uplatniť náhradu škody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
6.10 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu rozvrhu Kurzu, či dočasné pozastavenie jeho realizácie, v prípade, ak:
6.10.1 je konkrétny lektor práceneschopný;
6.10.2 nemôže Poskytovateľ z prevádzkových dôvodov vyučovaciu hodinu poskytnúť; alebo
6.10.3 nastane mimoriadna situácia, núdzový stav alebo okolnosti vyššej moci.7 REKLAMÁCIE 
7.1 V prípade, ak sa Účastník domnieva, že realizovaný Kurz nie je zo strany Poskytovateľa poskytovaný riadne,  je Účastník oprávnený si uplatniť u Poskytovateľa reklamáciu.
7.2 Účastník je oprávnený uplatniť reklamáciu elektronicky na e-mailovú adresu: (info@obertbarberacademy.sk). Účastník je povinný uviesť svoje údaje, opísať vadu navštevovaného Kurzu a uviesť e-mailovú adresu, na ktorú žiada byť upovedomený o spôsobe vybavenia reklamácie (ak ide o inú adresu, ako uviedol pri registrácii).
7.3 Poskytovateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie, t. j. od doručenia opisu vady navštevovaného Kurzu.
7.4 Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to elektronicky na e-mailovú adresu Účastníka, ktorý si uplatnil nárok na reklamáciu.
7.5 Ďalšie práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 8 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
8.1 Účastník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa jej uzatvorenia. Odstúpenie od Zmluvy môže Účastník vykonať písomne na adresu sídla Poskytovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu (info@elitebarberacademy.eu).
8.2 Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Účastníkovi Účastnícky poplatok za Kurz a všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a iných nákladov a poplatkov podľa relevantných právnych predpisov. 
8.3 Účastnícky poplatok bude Účastníkovi vrátený na bankový účet, ktorý Účastník uvedie v odstúpení od Zmluvy.9 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
9.1 V prípade, že Účastník nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo v prípade, že sa Účastník domnieva, že Poskytovateľ akokoľvek inak porušil jeho práva, má Účastník právo zaslať Poskytovateľovi žiadosť o nápravu. V prípade, že Poskytovateľ takúto žiadosť zamietne, alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania, má Účastník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej aj ako „Alternatívne riešenie sporov“). 
9.2 Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. 
9.3 Príslušným subjektom Alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov Alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a ktorý je k dispozícii na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
9.4 Účastník môže podať návrh subjektu Alternatívneho riešenia sporov v listinnej podobe, v elektronickej podobe, ústne do zápisnice, prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk) alebo môže použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr.
9.5 Subjekt Alternatívneho riešenia sporov môže od Účastníka požadovať úhradu poplatku za začatie Alternatívneho riešenia sporov maximálne do výšky 5,00 EUR (suma vrátane DPH).
9.6 Všetky ostatné práva a povinnosti Účastníka a Poskytovateľa v súvislosti s Alternatívnym riešením sporov sa riadi ustanoveniami zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.10 SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
10.1 Spracúvanie Osobných údajov znamená spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s Osobnými údajmi alebo so súbormi Osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
10.2 Poskytovateľ spracúva Osobné údaje v rámci Kurzu najmä za účelom jeho riadneho prevádzkovania a fungovania, a to vo vzťahu k jeho členom navonok, ako aj interne vo vzťahu k samotnému Poskytovateľovi (administratívne, účtovné a daňové povinnosti). Bez spracúvania Osobných údajov by Poskytovateľ nevedel ani len čiastočne zabezpečiť realizáciu Kurzu, a ani plniť povinnosti, ktoré Poskytovateľovi vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky a tiež chrániť svoje oprávnené záujmy.11 VÝPOČET SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
11.1 Tieto VOP obsahujú nižšie presný výpočet rozsahu spracúvaných Osobných údajov (hrubým písmom), účelu, na ktorý sa spracúvajú, ako aj odôvodnenie zákonnosti spracúvania Osobných údajov odkazom na príslušné znenie Nariadenia:
11.1.1 Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, resp. doručovacia adresa, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo Účastníka Kurzu a údaje vlastníka bankového účtu použitého na úhradu Účastníckeho poplatku a iných platieb súvisiacich s Kurzom – tieto Osobné údaje získavame od Účastníkov pri registrácii do Kurzu (bez ohľadu na spôsob registrácie); Osobné údaje sú nevyhnutné na riadnu registráciu a evidenciu Účastníka v Kurze, vrátane vystavenia a doručenia osvedčenia o absolvovaní Kurzu; kontaktné údaje sú potrebné na operatívne účely; Osobné údaje rovnako využívame na evidenčné, štatistické a účtovné informácie nevyhnutné na plnenie zákonných povinností podľa právnych predpisov Slovenskej republiky; Osobné údaje podľa tohto bodu spracúvame na základe plnenia zmluvy podľa Článku 6 odsek 1. písm. b) Nariadenia a tiež na základe splnenia zákonnej povinnosti podľa Článku 6 odsek 1. písm. c) Nariadenia;
11.1.2 E-mailová adresa Účastníka získaná pri registrácii do Kurzu – tento Osobný údaj získavame od členov pri registrácii do Kurzu; Osobný údaj sa využíva (okrem operatívnych účelov uvedených v bode 11.1.1 týchto Podmienok) pre potreby priameho marketingu na informovanie členov o podstatných novinkách, zmenách a iných informáciách týkajúcich sa Kurzu; Osobný údaj podľa tohto bodu spracúvame na základe oprávnených záujmov podľa Článku 6 odsek 1. písm. e) Nariadenia;
11.1.3 Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami sociálnym sieťam (Facebook, Instagram) – Osobné údaje získavame v prípade, ak jednotlivé osoby reagujú na naše príspevky na sociálnych sieťach (komentáre, zdieľanie príspevkov a označovanie príspevkov a komentárov, ktoré sa im páčia, resp. nepáčia); tieto Osobné údaje využívame výlučne na účely prevádzkovania našich stránok a profilov na sociálnych sieťach, pričom iným spôsobom Osobné údaje nespracúvame (napr. na účely priameho marketingu prostredníctvom správ); Osobné údaje podľa tohto bodu spracúvame na základe oprávnených záujmov podľa Článku 6 odsek 1. písm. e) Nariadenia; Osobné údaje podľa tohto bodu sú taktiež spracúvané príslušným prevádzkovateľom sociálnej siete (napr. Facebook), a to podľa pravidiel spracúvania Osobných údajov každej danej sociálnej siete bez akéhokoľvek nášho dosahu.12 ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
12.1 Všetky Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú uchovávané výlučne na území tzv. Európskeho hospodárskeho priestoru a nedochádza tak k presunu do tretích krajín. Pri spracúvaní Osobných údajov používame zabezpečené cloudové služby overených poskytovateľov, ktorých servery nie sú umiestnené v tretích krajinách.
12.2 Osobitné kategórie Osobných údajov nezískavame a ani nespracúvame.
12.3 Osobné údaje spracúvame zväčša automatizovane prostredníctvom zabezpečeného informačného systému a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť Osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním Osobných údajov, nezákonným spracúvaním Osobných údajov, náhodnou stratou Osobných údajov, výmazom Osobných údajov alebo poškodením Osobných údajov. Získané Osobné údaje sprístupňujeme v nevyhnutnej miere iným osobám (tzv. sprostredkovateľom) výlučne vtedy, ak je takéto sprístupnenie nevyhnutné na sledovaný účel, napr. osobám, ktoré pre nás externe zabezpečujú niektoré služby (účtovné, právne a daňové služby, softwarové a technické vybavenie). V takom prípade si vždy vyberáme spoľahlivé osoby, ktoré rovnako dbajú na riadnu ochranu poskytnutých Osobných údajov a s týmito osobami uzatvárame zmluvu. Zoznam týchto subjektov v časti, ktorá sa týka spracúvania Osobných údajov dotknutého člena, poskytneme na požiadanie, pokiaľ nám to nezakazujú právne predpisy Slovenskej republiky.
12.4 Osobné údaje uvedené v týchto VOP neposkytujeme žiadnym osobám bezdôvodne alebo za odplatu na marketingové alebo iné účely.
12.5 Všetky Osobné údaje uchovávame iba na nevyhnutný čas, ktorý nám ukladajú právne predpisy Slovenskej republiky (archivácie, povinností vyplývajúcich z boja proti nelegálnej činnosti alebo účtovných povinností, riešenie reklamácií a súdnych sporov). V prípade, ak právne predpisy čas uchovávania neuvádzajú, uchovávame Osobné údaje dovtedy, pokiaľ je to potrebné na účely, na ktoré sme ich získali a spracúvame podľa týchto VOP. 13 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
13.1 Každá identifikovaná, resp. identifikovateľná osoba má najmä nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu Osobných údajov:
13.1.1 právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto Osobným údajom – viac v Článku 15 Nariadenia;
13.1.2 právo na opravu a doplnenie nesprávnych Osobných údajov, ktoré sa jej týkajú – viac v Článku 16 Nariadenia;
13.1.3 právo dosiahnuť bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ak sú na to splnené podmienky – viac v Článku 17 Nariadenia;
13.1.4 právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, ak sú na to splnené podmienky – viac v Článku 18 Nariadenia;
13.1.5 právo na prenosnosť Osobných údajov – viac v Článku 20 Nariadenia; 
13.1.6 právo namietať proti spracúvaniu Osobných údajov, ktoré sa jej týkajú – viac v Článku 21 Nariadenia; a
13.1.7 právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú – viac v Článku 22 Nariadenia.14 PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
14.1 Každá dotknutá osoba má právo zároveň namietať spracúvanie jej Osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, ak je spracúvanie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. V prípade, ak ako prevádzkovateľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, nesmieme ďalej Osobné údaje podľa tohto bodu spracúvať.
14.2 Každá dotknutá osoba má ďalej právo namietať spracúvanie Osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie Osobných údajov na účel priameho marketingu, Osobné údaje na účel priameho marketingu nesmieme spracúvať.15 SŤAŽNOSTI PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV
15.1 V prípade akýchkoľvek námietok proti spracúvaniu Osobných údajov, otázok alebo pripomienok k spracúvaniu Osobných údajov alebo týmto Podmienkam nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese (info@obertbarberacademy.sk) alebo poštovej adrese (Kalinčiakovo 142 934 01 Levice).
15.2 V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nebudete spokojný s tým, ako sme vyriešili Vaše pripomienky k spracúvaniu Osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, o ktorom nájdete bližšie informácie prostredníctvom https://dataprotection.gov.sk/uoou/.16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
16.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou časťou obsahu Zmluvy uzatvorenej Účastníkom a Poskytovateľom.
16.2 Zmluvy sa okrem ustanovení týchto VOP spravujú Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
16.3 Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňa 1.4.2021.
16.4 Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení.
16.5 Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať ustanovenia týchto VOP alebo tieto VOP nahradiť úplne novým znením.
 
 

Marcel Obert – Barber Shop Obert